piątek Lis 17


The Sims 3 [1.6+]

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Gry
 
Bez kompromisów – to has?o najwidoczniej przy?wieca?o twórcom Simsów 3 na telefony, bo postanowili przenie?? rdze? rozgrywki w niezmienionym kszta?cie, w mo?liwie najmniej uproszczonej formie. Na pocz?tku tworzymy naszego Sima, wybieraj?c z do?? w?skiej palety elementów wygl?du oraz ustalaj?c charakterystyk? i osobowo??. Potem zaczynamy ?ycie jako mieszkaniec przedmie?cia. Chodzimy do pracy, wchodzimy w interakcje z innymi mieszka?cami i rozwijamy umiej?tno?ci Sima, takie jak gotowanie czy ?owienie ryb. The Sims 3 nie stawia ostatecznego celu – gra ma cieszy? oraz bawi? i tyle.

Sim ma swoje potrzeby, jak g?ód, higiena czy rozrywka, którym trzeba czyni? zado??, by nie wpad? w depresj?. Nastrój mo?na mu poprawi? te? spe?nianiem zachcianek, które wpadaj? mu do g?owy co jaki? czas. S? te? cele dodatkowe, takie jak polecenie wkurzenia innego mieszka?ca czy nawi?zanie romansu. Szybko okazuje si?, ?e na takie akcje nie mamy zbyt wiele czasu – wypada chodzi? do pracy, by móc pozwoli? sobie na kuchenk? b?d? sadzonki do przydomowego ogródka. Sporo pieni?dzy mo?na zarobi? np. na ?owieniu ryb. To prosta minigra – wychylamy telefon, by zwabi? ryb?, a nast?pnie trz?siemy nim, by wyci?gn?? zdobycz z wody. W podobny sposób rozwi?zano napraw? zepsutych sprz?tów i gotowanie. Zorientowanie si? w mo?liwo?ciach zajmuje sporo czasu, podobnie jak zwiedzanie miasta. Wprawdzie nie mamy tu zbyt wielkiej swobody, przeciwnie – przechodzimy od punktu A do punktu B, niemniej jednak na odwiedzinach w konkretnej liczbie domów i innych obiektów troch? czasu nam zejdzie.

Rozgrywka jest specyficzna. Trzeba przymkn?? oko na szereg g?upot, np. wtargni?cie do domu innych mieszka?ców, branie k?pieli w ich wannie itd., pozbawionych jakichkolwiek konsekwencji czy te? rozmowy toczone po omacku, przy wyborze opcji dialogowych na chybi? trafi? (bo trudno przewidzie?, co przyniesie pozytywny efekt). Simsami rz?dzi umowno??, objawiaj?ca si? cho?by w wymy?lonym j?zyku Simów. W naszym przymykaniu oka pomaga fakt, ?e ca?y czas czeka nas tu co? nowego – wyzwania, rozbudowa i aran?acja domu, poprawa relacji z którym? z mieszka?ców, potrawa do ugotowania. Co wa?ne, twórcy ?wietnie rozwi?zali sterowanie. Wskazujemy Simowi cel, a gdy na ekranie po?o?ymy drugi palec, mo?emy dowolnie obraca? kamer?, jednocze?nie zoomuj?c obraz za pomoc? skali z prawej strony ekranu. Dost?p do opcji jest intuicyjny i je?li ju? musia?bym si? do czego? doczepi?, by?yby to loadingi, pojawiaj?ce si? przy ka?dej zmianie lokacji oraz uj?cia kamery, która lubi sama ustawia? si? w z?ych miejscach. Zasadniczo jednak, bior?c pod uwag? mnogo?? opcji, interfejs rozwi?zano dobrze. Je?li doda? do tego przyjemn? dla oka grafik?, otrzymamy kompletny tytu?, doskonale pasuj?cy do specyfiki przeno?nego sprz?tu graj?cego.

 

 

 

Aby móc pobiera? pliki musisz by? zalogowany!

 

Related Articles:

Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: