piątek Lis 17


Fotokod, jak to dzia?a?

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Poradnik
Coraz bardziej popularne staj? si? Fotokody (QrCode) umieszczane na stronach, ale co to s? te QrCode?

Jest to nic innego ja dwuwymiarowy kwadratowy kod kreskowy. Umo?liwia on kodowanie znaków alfabetu arabskiego, greckiego, hebrajskiego lub cyrylicy jak równie? innych znaków okre?lonych przez u?ytkownika. Kody zosta?y opracowane przez japo?sk? firm? Denso Corporation w 1994 roku s? znacznie bardziej popularne za granicami naszego kraju. Tajemnicza nazwa QR to skrót od angielskich s?ów – Quick Response. W 1997 roku fotokody zosta?y uwzgl?dnione w wykazie Uniform Symbol Specifications, pó?niej zainteresowa?a si? nimi japo?ska JEIDA i przyzna?a im standard JEIDA-55. Popularne kody znormalizowa?a równie? Mi?dzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO), nadaj?c im symbol ISO/IEC18004.

 

Jakie ma to zastosowanie na stronach internetowych?

Wiadomo nie od dzi? ze nowe telefonu umo?liwiaj? do?? komfortowe przegl?danie stron internetowych i aby u?atwi? u?ytkownikom surfuj?cym po internecie przechodzenie na strony w niewielkich, bia?o-czarnych fotokodach znajduj? si? zakodowane informacje, takie jak na przyk?ad link do strony internetowej, odno?nik do pobrania konkretnej aplikacji, numer telefonu, a nawet zwyk?y tekst lub wiadomo?? SMS. 

Kody QR Code sta?y si? bardzo dobrym narz?dziem marketingowym. Mo?emy je spotka? w gazetach, magazynach i na plakatach. Dzi?ki czytnikom fotokodów nie musimy r?cznie wprowadza? skomplikowanych adresów URL. Mimo ?e fotokody pozwalaj? reklamodawcy na znacznie wi?ksz? integracj? z klientem, to nasze rodzime firmy nieco oci?gaj? si? z ich wykorzystywaniem.

Na szcz??cie, twórcy aplikacji i autorzy stron internetowych nieco szerzej wykorzystuj? do?? star? ju? technologi?. Dodatkowo, fotokody mo?emy tworzy? we w?asnym zakresie, korzystaj?c z darmowych narz?dzi, takich jak na przyk?ad strona qrcode.kaywa.com

 

Jak zeskanowa? QrCode?

Do zeskanowania QrCode niezb?dne s? dwie rzeczy: aparat w telefonie oraz odpowiednie oprogramowanie.
Program do skanowania QrCode mo?na pobra? z naszej strony: Barcode Scanner Po zainstalowaniu aplikacji wystarczy zeskanowa? obrazek i na naszym telefonie uka?e si? link do strony. W przypadku tej strony QrCode umieszczane b?d? przy ka?dym programie, grze, aby mo?na by?o pobra? i instalowa? bezpo?rednio z poziomu telefonu.

 

 

 

Related Articles:

Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: