piątek Lis 17


CamScanner [2.0+]

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Edytory plikw tekstowych
 
Skaner to obok ksero, jeden z najlepszych przyjació? studenta. Oba te urz?dzenia ceni? sobie równie? ?rodowiska biznesowe. Bez kopii wa?nych dokumentów ci??ko jest si? porusza? w zbiurokratyzowanym ?wiecie. Ale co zrobi? kiedy pod r?k? mamy jedynie telefon z Androidem? Zainstalowa? CamScanner!

Jak podkre?la producent programu - IntSig - aplikacja jest obowi?zkowym elementem telefonu, zmieniaj?ca go w przeno?ny skaner. Pozwala na tworzenie cyfrowych kopii dokumentów papierowych, recept, notatek, a nawet zapisów na tablicach konferencyjnych. Niewykluczone, ?e przyda si? tak?e i na zaj?ciach przy skanowaniu tablic szkolnych. Tego niestety ju? od ?adnych paru lat nie mam mo?liwo?ci przetestowa?.

Skan wykonywany jest oczywi?cie przy u?yciu wbudowanego w telefon aparatu fotograficznego. W tym miejscu zatem k?aniaj? si? parametry matrycy - im wy?sza rozdzielczo??, tym wierniejsza kopia. Wykorzystywany przez CamScanner algorytm automatycznie okre?la pole dokumentu, obramowuj?c je edytowaln? lini?, a nast?pnie rozja?nia i czy?ci obraz.

camscannercamscanner

Po zeskanowaniu dokumentu (obs?ugiwane s? równie? wielostronicowe), mo?emy nada? mu tagi, przes?a? przez Bluetooth lub email, ale równie? udost?pni? go znajomym lub wspó?pracowników umieszczaj?c go w chmurze. Do dyspozycji twórcy udost?pnili nam Google Documents, DropBox oraz Box.net. P?atna wersja Pro daje nam dodatkowo mo?liwo?? druku do PDF.

 

 

Aby móc pobiera? pliki musisz by? zalogowany!

Related Articles:

Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: