piątek Lis 17


Apps 2 SD Pro

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Zarz?dzanie aplikacjami i procesami
 
Od pewnego czasu denerwowa?o mnie ci?g?e wchodzenie do ustawie?, wyszukiwanie danej aplikacji w g?szczu pozosta?ych, tylko po to ?eby przenie?? j? na kart? pami?ci. Dzi? znalaz?em doskona?? aplikacj?, która u?atwia ca?y proces - Apps 2 SD Pro.

Program ten posiada ca?y szereg zalet m.in: wy?wietla aplikacje zainstalowane na karcie sd i te w pami?ci telefonu, które da si? przenie?? na kart?, pozwala w ?atwy sposób odinstalowa? dany program, podej?e? go w markecie, wyczy?ci? jego cache, zobaczy? rozmiar i dost?pn? ilo?? wolnego miejsca w pami?ci wewn?trznej i zewn?trznej telefonu. Najwa?niejsza moim zdaniem cecha to powiadomienie je?li nowo zainstalowan? aplikacj? da si? przenie?? na kart? SD, dzi?ki czemu szybko i bezproblemowo tu? po instalacji wybrana aplikacja mo?e znale?? si? na karcie sd. Jedynym minusem, który uda?o mi si? wychwyci? jest to, ?e program ten okraja (wy?wietla niepoprawnie) woln? przestrze? dost?pn? w naszym telefonie. Poza tym z Apps 2 SD korzysta si? doskonale i zdecydowanie u?atwia ona ?ycie.

 

Aby móc pobiera? pliki musisz by? zalogowany!

Related Articles:

Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: