piątek Lis 17


Jak odinstalowa? aplikacje android

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail


Jak usun?? aplikacje w systemie Android. Niemal ka?dy nowy smartfon pojawia si? z kilkoma aplikacjami, które nie s? Ci do niczego potrzebne, a zajmuj? du?o miejsca. Je?li je usuniesz, telefon b?dzie dzia?a? szybciej.

Jak usun?? aplikacje android

To zadanie nie nale?y do prostych. Gdy firma tworzy nak?adk? na Androida, ukrywa aplikacje g??boko w plikach systemowych, dlatego nie mo?na ich usun?? tak samo, jak normalnych aplikacji. W domy?lnych ustawieniach u?ytkownik nie ma odpowiednich uprawnie?, aby usun?? te aplikacje. Mo?na je jednak usun?? za pomoc? programów lub sprawi?, ?e nie b?d? si? uruchamia?y wraz z systemem. Android jak usun?? aplikacje operatora

Jak wy??czy? aplikacje android

Jak usun?? aplikacje z android - Najpierw wy??cz te aplikacje, które nie s? Ci potrzebne i sprawd?, czy nie wp?yn??o to na dzia?anie smartfona. Nast?pnie usu? skróty z okna g?ównego. Aby usun?? program, u?yj programu np Advanced Task Killer. Takie same mo?liwo?ci daje Ci program Root App Delete. Niektóre aplikacje nie b?d? a? tak odporne na usuwanie. W takim przypadku mo?esz je poprostu odinstalowa? w zwyk?y sposób lub jeszcze lepiej, u?y? programu typu uninstaller, który znajdziesz na przyk?ad w Google Play Store. Niektóre programy mog? Ci si? jeszcze przyda?, dlatego mo?na na przyk?ad wy??czy? ich uruchamianie wraz ze startem systemu. Je?li b?dzie Ci brakowa?o miejsca, nie miej lito?ci i pozb?d? si? ich.

Jak usun?? aplikacje systemowe z androida bez roota

Rootowanie smartfona mo?e doprowadzi? do jego uszkodzenia, a wi?kszo?? producentów nie uwzgl?dnia gwarancji na smartfony, które zosta?y zrootowane. Cz??? osób uwa?a, ?e ten proces pozwala na odblokowanie pe?nych mo?liwo?ci urz?dzenia.

Related Articles:

Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: