piątek Lis 17


MobileNavigator Europe (Navigon) [1.5+]

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Nawigacja GPS
 
Navigon to przez wielu uwa?ana za jedn? z najlepszych nawigacji dost?pnych na platform? Android. Czy jest to s?uszna opinia? Firma udost?pni?a niedawno najnowsz? aktualizacj? oprogramowania nawigacyjnego. 

Aktualizacja przynosi wiele nowych funkcji, które usprawniaj? nawigacj?. Dzi?ki komunikatom g?osowym w trybie pieszym, u?ytkownicy mog? dotrze? do celu bez potrzeby ci?g?ego patrzenia na ekran. “To dobre rozwi?zanie nie tylko dla osób z wadami wzroku, ale i tych, którzy uprawiaj? jogging,” powiedzia? Gerhard Mayr, Vice President World-Wide Mobile Phone Business w firmie NAVIGON. “T? funkcj? dodali?my do obecnej aktualizacji na pro?b? naszych klientów.” Inne ulepszenia pozwalaj? posiadaczom by? zawsze dobrze poinformowanymi o trasie i celu zanim jeszcze wyrusz? w podró?. Funkcja Clever Parking podpowiada, gdzie znajduje si? najbli?szy celu parking, a Weather Live sprawdzi pogod?, zarówno na trasie jak i w miejscu do którego si? udajemy. Czytelna lista informacji o celu podró?y dostarcza danych o parkingach, pogodzie i celach specjalnych w pobli?u, dzi?ki czemu kierowca jest odpowiednio przygotowany zanim jeszcze wyruszy w drog?. Funkcja Rzeczywistego Wygl?du Skrzy?owa? (Reality View) równie? zosta?a ulepszona i teraz jeszcze wi?cej zjazdów z autostrad i trudnych skrzy?owa? jest realistycznie przedstawiona kierowcy.

Pe?na lista funkcjonalno?ci aplikacji Navigon MobileNavigator Europe:

 • - mapy NAVTEQ
 • - automatyczne wznowienie nawigacji po zako?czonej rozmowie telefonicznej
 • - widok 2D i 3D
 • - bazy POI
 • - przycisk HOME czyli nawigacja do domu jednym tapni?ciem
 • - automatyczny dobór j?zyka aplikacji (taki jak aktualnie ustawiony j?zyk telefonu)
 • - prosty i intuicyjny interfejs
 • - oczywi?cie mo?liwo?? korzystania z trybu landscape
 • - komunikaty g?osowe
 • - inteligentne wpisywanie adresu
 • - asystent pasa ruchu (ograniczone dok?adno?ci? modu?u GPS)
 • - alarmy o przekroczeniu pr?dko?ci
 • - ostrze?enia przed fotoradarami
 • - tryb dzienny i nocny (automatycznie zmieniany przy u?yciu czujnika o?wietlenia)
 • - dost?p do kontaktów bezpo?rednio z aplikacji
 • - alternatywne trasy
 • - mo?liwo?? zdefiniowania punktów po?rednich
 • - informacje o pozycji z GPSa z mo?liwo?ci? udost?pnienia jej przez maila
 • - synchronizacja z Facebookiem i Twitterem!

Podsumowuj?c: Navigon MobileNavigator to nawigacja zdecydowanie warta polecenia. Cena jest do?? spora ale w zamian otrzymujemy produkt z górnej pó?ki z mapami pokrywaj?cymi ca?? Europ?, wsparciem technicznym, bezp?atnymi aktualizacjami.

 

 

 

Aby móc pobiera? pliki musisz by? zalogowany!

Related Articles:

Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: