piątek Lis 17


Regulamin portalu

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmailInformacje na temat naruszania praw autorskich i innych praw osb trzecich


Jako twrcy serwisu androidapps.pl informujemy, i?:

 1. Szanujemy prawa autorskie w?a?cicieli do ich publikacji - nie powiniene? wi?c Drogi U?ytkowniku umieszcza? na serwisie androidapps.pl ?adnych materia?w, ktre do Ciebie nie nale?? lub do ktrych nie masz praw - w tym tak?e cho?by maj?tkowych praw autorskich.
 2. Aby pomc chroni? prawa autorskie zgadzamy si? i stosujemy do uwag oraz procedur przeciwdzia?ania ich naruszeniom.
 3. Je?eli zauwa?y?e?, ?e kto? bez Twojej wiedzy i zgody u?y? lub nanis? (zapisa?) w serwisie androidapps.pl materia?y do ktrych masz prawa autorskie, ktre mo?esz niezbicie wykaza?, poinformuj nas o tym, a my niezw?ocznie podejmiemy kroki prawem przewidziane.
 4. W takim wypadku prosz? skontaktowa? si? z nami pisemnie poprzez kontaktowy adres e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 5. Wszystkie pliki s? umieszczone jedynie w celach promocyjnych.
 6. Zgodnie z polskim prawem od momentu ?ci?gni?cia na dysk, nale?y je usun?? w ci?gu 24h. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest niezgodne z prawem. Administracja forum nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za niezgodne z prawem wykorzystywanie zasobw znajduj?cych si? na tej stronie. ?ci?gacie na w?asn? odpowiedzialno??!!
 7. Pliki mo?na ?ci?ga? je?li ma si? ich orygina? i ?ci?gni?ty plik b?dzie s?u?y? jako kopia zapasowa...
 8. Mo?esz ?ci?ga? pliki nawet je?li nie masz orygina?u pod warunkiem ?e po 24 godzinach zostan? one usuni?te
 9. Administracja nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za pliki i za ich niepo??dane dzia?anie. Zgodnie z polskim prawem ?ci?gni?te pliki posiadaj?ce prawa autorskie mo?na przechowywa? na dysku przez 24h. Administracja tego portalu nie odpowiada za znajduj?ce si? tu pliki. Je?li chcesz pobra? pliki musisz po 24h (od momentu pobrania ich na dysk) skasowa? je ze swojego komputera. 
UWAGA!

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 23. 1. Bez zezwolenia twrcy wolno nieodp?atnie korzysta? z ju? rozpowszechnionego utworu w zakresie w?asnego u?ytku osobistego. Art. 231. Nie wymaga zezwolenia twrcy przej?ciowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworw, niemaj?ce samodzielnego znaczenia gospodarczego Art. 34. Mo?na korzysta? z utworw w granicach dozwolonego u?ytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twrcy oraz ?rd?a. Podanie twrcy i ?rd?a powinno uwzgl?dnia? istniej?ce mo?liwo?ci. Twrcy nie przys?uguje prawo do wynagrodzenia.

  

Regulamin forum

 1. Forum po?wi?cone jest urz?dzeniom mobilnym wyposa?onym w system operacyjny Android, a w szczeglno?ci wszelkiego typu aplikacjom na t? 
  platform?.
 2. Ka?dy u?ytkownik ma obowi?zek zapozna? si? z regulaminem. Jego nieznajomo?? nie zwalnia go z ewentualnych konsekwencji wynikaj?cych z jego nieprzestrzegania.
 3. Zabrania si? posiadania wi?cej ni? jednego konta na forum.
 4. Na forum panuje bezwzgl?dny zakaz podawania adresw oraz reklamowania stron konkurencyjnych o tematyce powi?zanej z system Android. Dotyczy to zarwno avatarw, sygnatur, nazwy u?ytkownika, podawanego ?rd?a informacji itd. Z?amanie tego punktu grozi natychmiastowym ostrze?eniem, a w p?niejszym czasie banem.
 5. Na forum niedopuszczalne jest umieszczanie tre?ci pornograficznych, wzywaj?cych do nienawi?ci rasowej, wyznaniowej i etnicznej lub innych przejaww dyskryminacji, mog?cych obra?a? uczucia religijne u?ytkownikw bez wzgl?du na ich wiar? i wyznanie, niezgodnych z tematyk? poszczeglnych dzia?w forum, prowokuj?cych sytuacje konfliktowe, a tak?e innych kontrowersyjnych, naruszaj?cych zasady wsp??ycia spo?ecznego i uznanych powszechnie za naganne moralnie lub spo?ecznie niew?a?ciwe. Tre?ci ?ami?ce te zasady b?d? niezw?ocznie usuwane.
 6. Zabrania si? pisania tematw oraz postw wielkimi literami. W Internecie traktowane jest to jako krzyk.
 7. Zabrania si? pisania postu pod swoim ostatnim postem. Je?li zapomnia?e? co? napisa?, skorzystaj z przycisku „Edytuj”. On do tego w?a?nie s?u?y.
 8. Tematy powinny posiada? jasn? i jednoznaczn? nazw?. Tematy z nazwami typu "PROBLEM" , "POMOCY", "CO ROBI?" s? nieprawid?owe i b?d? zamykane.
 9. Zabrania si? spamowania i nabijania postw „na ilo??”.
 10. Zabrania si? zak?adania kolejnego tematu z tak? sam? nazw?, je?li poprzedni zosta? zamkni?ty.
 11. Stosuj si? do zasad netykiety. Nie obra?aj nikogo, pisz jasno i zrozumiale. U?ywaj poprawnej polskiej pisowni. Je?li masz z tym problem, to skorzystaj z przegl?darki posiadaj?cej opcj? korekty b??dw.
 12. Na forum korzystamy z j?zyka polskiego. Je?li cytujesz oryginalny tekst w innym j?zyku, powiniene? go koniecznie przet?umaczy?.
 13. Spraw prywatnych nie nale?y za?atwia? na forum. Istniej? inne formy, np. e-mail lub GG.
 14. Nieprzestrzeganie powy?szych zasad skutkowa? b?dzie ostrze?eniem od Administracji, co w konsekwencji mo?e doprowadzi? do usuni?cia konta.


Regulamin dodawani komentarzy

 1. U?ytkownicy maj? prawo do umieszczania komentarzy do materia?w redakcyjnych znajduj?cych si? w Serwisie za pomoc? formularzy do tego przeznaczonych znajduj?cych si? w wybranych przez Administratora miejscach Serwisu.
 2. U?ytkownicy umieszczaj?cy komentarz do materia?u maj? prawo swobodnego przedstawiania informacji i opinii, z zastrze?eniem ust. 3. U?ytkownik publikuje informacje i opinie wy??cznie na w?asn? odpowiedzialno??. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczane przez u?ytkownikw w komentarzach.
 3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, ktre:
  • s? sprzeczne z prawem lub zasadami wsp??ycia spo?ecznego;
  • naruszaj? prawa osb trzecich; s? wulgarne lub obsceniczne;
  • propaguj? przemoc, nienawi?? rasow? lub religijn? lub s? w inny sposb naganne;
  • s? reklam?
  • s? spamem lub niezamwion? informacj? handlow? zawieraj? tre?ci pornograficzne
 4. Administrator ma prawo usuni?cia wypowiedzi naruszaj?cych postanowienia ust. 3, a tak?e innych wypowiedzi uznanych za Administratora za uci??liwe albo zb?dne z uwagi na przedmiot dyskusji.
 5. Administrator mo?e wed?ug swojego uznania przeredagowa? komentarze w celu usuni?cia elementw niezgodnych z ust. 3.
 6. Administrator ma prawo swobodnego zarz?dzania komentarzami. W szczeglno?ci mo?e, bez podania przyczyn, zawiesi? mo?liwo?? umieszczania komentarzy, usun?? komentarze z Serwisu lub zmieni? zasady ich funkcjonowania.

 

Dodatkowe o?wiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

W zwi?zku z art. 23 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883) o?wiadczam, ?e wyra?am zgod? na przetwarzanie przez AndroidApps.pl obecnie i w przysz?o?ci w celach zwi?zanych z marketingiem, w systemach informatycznych i w innych zbiorach danych, moich danych osobowych. Wyra?am zgod? na otrzymywanie informacji drog? elektroniczn? (zgodnie z Ustaw? z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?, Dz.U. nr 144, poz. 1204).

 


Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: