piątek Lis 17


Totemo HD

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Gry
 

 
Na dobr? gr? sk?ada si? kilka czynnikw. Mo?emy oczekiwa? po takiej produkcji grywalno?ci, innowacyjno?ci, ?adnej grafiki, braku jakichkolwiek b??dw, dobrej fabu?y i klimatu. Je?eli cztery pierwsze wymagania s? osi?galne w programach pisanych na telefony, oczywi?cie w pewnych granicach, to z dwoma ostatnimi s? ju? pewne k?opoty. Czy jednak na pewno osi?gni?cie ciekawego klimatu i przyzwoitej fabu?y jest takie trudne? Aplikacja Totemo pokazuje nam, ?e nie do ko?ca.

 

Ka?dy z graczy wie, ?e nawet najlepsze efekty graficzne mog? nie obroni? produkcji, je?eli brak w niej grywalno?ci i klimatu. Gra staje si? wtedy pusta i bardzo szybko nu?y. Dla tego w?a?nie wizualne wodotryski cz?sto stoj? dla mnie na drugorz?dnym miejscu. Za to ?atwo mnie urzec histori? lub ca?? otoczk?. To w?a?nie zachwyci?o mnie w grzeTotemo. Oczywi?cie ci??ko jest przedstawi? rozbudowan? fabu?? w tego typu grze, jednak twrcy postarali si? tutaj bardzo i wycisn?li z naszych telefonw wszystko, co tylko mogli.

Produkcja od razu przykuwa wzrok swoj? bajkow?, zupe?nie jak r?cznie rysowan?, grafik? i klimatem. W?a?ciwie wszystkie jej elementy sk?adaj? si? na ba?niowy, troch? niepokoj?cy i mistyczny ?wiat, w ktry wchodzimy i po ktrym oprowadza nas plemienny duch. Fabu?a ogranicza si? do jego opowie?ci o elementach ?wiata, w ktrym si? znale?li?my. Wszystko to podlane jest niesamowitymi d?wi?kami i muzyk?. Tworzy to klimat, ktremu nie sposb si? nie podda?. Powiedzia?bym, ?e osi?gni?ty poziom tego programu, kreuje ca?kowicie nowe standardy w dziedzinie gier logicznych.

Na czym jednak polega sama rozgrywka? Jeste?my wybra?cem, ktry ma za zadanie uwolni? duchy uwi?zione zakl?ciem. Robimy to ??cz?c ze sob? duszyczki, reprezentowane przez r?nego rodzaju orby z u?miechami. Mo?emy je ??czy? jedynie po linii prostej i tylko do gry b?d? w bok. Istnieje jeszcze jedno ograniczenie co do ich uwalniania. Zwi?zane jest ono z tytu?em gry. Po lewej stronie ekranu stoi totem. Na pocz?tku sk?ada si? z dwch segmentw, p?niej ta liczba ro?nie. I to w?a?nie ilo?? figur, ktre si? na niego sk?adaj?, okre?la ilo?? dusz, ktre trzeba ze sob? po??czy?. Oczywi?cie kszta?ty orbw nie s? bez znaczenia. Kulka, na przyk?ad, odpowiada za jeden symbol na totemie, gwiazdka ju? za dwa. Prbuj?c r?nych kombinacji trzeba wyczy?ci? plansze i odblokowa? dalsz? cz??? historii.

Sama rozgrywka jest dobra, wci?gaj?ca a jej poziom jest wyrwnany. Pocz?tkowe plansze s? proste, natomiast p?niejsze mog? ju? sprawi? problem… czyli dok?adnie tak jak powinno by?. W samej aplikacji zawarta jest ma?a podpowied?, ktra mo?e pomc rozwi?za? nie jedn? zagwozdk?. Po wybraniu jednej z dusz, inne zerkaj? na nas. Jednak robi? to tylko te, ktre nadaj? si? do po??czenia z wybran? przez nas duszyczk?. Sprawdzi?em jak to dzia?a… i okaza?o si?, ?e wbrew pozorom u?atwia ?amig?wki.

Gra na pewno warta jest przetestowania. Dostajemy przyzwoit? zabawk?, ktra wymaga logicznego my?lenia i jednocze?nie jest niesamowicie klimatyczna.

Jest to wersja przeznaczona na telefony z du?? rozdzielczo?ci? ekranu i wersj? systemu w wydaniu minimum 2.1.

 

?rd?o: androidguru.pl

 
 

 Aby mc pobiera? pliki musisz by? zalogowany!


Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: