piątek Lis 17


Opera Mobile 10.1

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Przegl?darki internetowe
 
W porwnaniu z innymi przegl?darkami Opera Mobile zwi?ksza szybko?? ?adowania si? stron oraz oferuje p?ynniejsze przewijanie i zoom. Szybkie wybieranie (kolejna innowacja Opery) zapewnia szybki dost?p do ulubionych stron, a menad?er hase? pozwala zapisywa? has?a dost?powe w pami?ci telefonu. Dodatkowo u?ytkownicy Opery Mobile mog? korzysta? przy s?abszym po??czeniu z Opery Turbo, ktra kompresuje dane o maksymalnie 80%, zapewniaj?c wi?ksz? szybko?? otwierania si? stron (Mobile dzia?a wtedy tak samo, jak klient Opera Mini).

 

Funkcje Opery 10.1 beta dla Androida:

  • ?atwe zarz?dzanie kartami dzi?ki ich wizualizacji
  • Silnik renderuj?cy Opera Presto, znany z Opery dla komputerw, korzystaj?cy z przyspieszania sprz?towego, co znacznie zwi?ksza
  • Opera Link, umo?liwiaj?ca synchronizacj? danych pomi?dzy urz?dzeniami
  • Mo?liwo?? ustawienia Opery Mobile jako domy?lnej przegl?darki
  • Wsparcie dla geolokacji
  • Wsparcie dla SVG
  • Pe?ny reflow przy powi?kszaniu
  • Niestety, brak obs?ugi Adobe Flash

Przegl?darka dost?pna jest rwnie? w polskiej wersji j?zykowej. Przypominamy, ?e to wersja beta, a zatem nieuko?czony produkt, ktry mo?e wci?? sprawia? k?opoty.

Przegl?darki Opera Mobile nie nale?y myli? z Oper? Mini. Pierwsza aplikacja to pe?noprawna przegl?darka, druga jest klientem ?aduj?cym skompresowane przez serwer Opery strony, przez co zu?ywa bardzo niewiele zasobw i odbiera z sieci niewielk? ilo?? danych (kosztem nieco gorszej funkcjonalno?ci witryn). Tryb turbo w Operze Mobile, po w??czeniu, „zamienia j?” w Oper? Mini.


 

 

Related Articles:

Kopiuj Special HTML

Partnerzy:

Porady Android, Recenzje telefonw - Wszystko na androida


Aplikacje wed?ug kategorii:

Najcz??ciej czytane: